Ahıskalı Türklerin Sitesine Hoşgeldiniz.
Добро пожаловать на сайт Турок-Месхетинцев.


Главная-Ana sayfa | Регистрация  | Вход
Çrş.-Ср., 15-07-20, 19:45:35
Приветствую Вас Гость-Misafir | RSS
[Новые сообщения-Yeni mesajlar · Участники-Üyeler · Правила форума-Forum kuralları · Поиск-Arama · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум-Forum » AHISKA TÜRKLERİ - ТУРКИ МЕСХЕТИНЦЫ » AHISKA TÜRKLERİ » AHISKA TÜRKLERİNİN TÜRKİYE`YE KABULÜ VE İSKANINA DAİR KANUN (AHISKA TÜRKLERİNİN TÜRKİYE`YE KABULÜ VE İSKANINA DAİR KANUN)
AHISKA TÜRKLERİNİN TÜRKİYE`YE KABULÜ VE İSKANINA DAİR KANUN
AHISKA Дата: Sl.-Вт., 01-04-08, 22:37:41 |Сообщение  # 1
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 113
Репутация: 10 ±
Kanun Numarası : 3835. Kabul Tarihi : 2/7/1992. Yayımlandığı R.Gazete Tarih : 11/7/1992 Sayı : 21281. Yayımlandığı Düstur: Tertip : 5 Cilt:31.
Madde 1. - Eski Sovyetler Birliğini oluşturan cumhuriyetlerde dağınık halde
yaşayan ve "Ahıska" Türkleri olarak adlandırılan soydaşlarımızdan Türkiye`ye
gelmek isteyenler, en zor durumda bulunanlardan başlamak üzere, Bakanlar Kuru-
lunca belirlenecek yıllık sayıyı aşmamak kaydıyla, serbest veya iskanlı göçmen
olarak kabul olunabilirler. Bunların kabulleri ve iskanları, bu Kanun ile 2510
sayılı İskan Kanunu hükümlerine göre yapılır.
Gayrimenkul verilerek yapılacak iskanda vali ve kaymakamlar temlikle yetki_
lidir. Temlik cetvelinde, ailenin bütün fertleri eşit hisselerde belirtilir ve
tapuya da temlikteki gibi tescil edilir.
Madde 2. - 3 üncü maddede belirtilen görevleri yapmak üzere, Başbakanın gö-
revlendireceği bir Bakanın koordinatörlüğünde; İçişleri, Dışişleri, Maliye ve
Gümrük, Milli Egitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köyiş-
leri, Orman Bakanlıkları Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine ve Dış-
ticaret Müsteşarlığı, Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanlığı ve Sosyal Yar-
dımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu yetkililerinden oluşan bir üst komisyon
kurulur.(1)
Üst komisyona bağlı olarak, Başbakanın görevlendireceği Bakanlıkca belirle-
nen illerde valinin veya görevlendireceği kişinin başkanlığında ve konunun
özelliği dikkate alınarak birinci fıkrada yazılı bakanlıkların ve kuruluşların
o ildeki şube ve kurum başkanlarının iştirak edeceği alt komisyonlar kurulur.
İllerde kurulacak alt komisyonlar, üst komisyonun vereceği görevleri yapar.(1)
Madde 3. - Üst komisyonun görevleri şunlardır :
a) Türkiye`ye göçmen olarak gelecek Ahıska Türklerinin kabul şartlarını,ge_
çici ve kati iskan yerlerini belirlemek,
b) Yerleştirme ve İskan programlarını hazırlamak,
c) Göçmenleri üretici duruma getirmek için gerekli tedbirleri almak,
d) Ahıska Türklerinden Türkiye`ye gelmek isteyenleri tespit ve bulundukla_
rı yerler ile Türkiye`ye hareket edecekleri bölgelerden toplanmalarını temin
etmek, hareket sırasında iaşe, ibate ve sağlık konularında yapılacak işlemleri
planlamak, bulundukları yer ülke yetkilileri ile koordinasyonu sağlayacak ön
heyet oluşturmak,
e) Ön heyetin yapacağı giderler ile göçmenlerin bulundukları yerlerden na-
kil, barındırma ve iskan masrafları için sağlanan ödeneğin miktarını belirlemek,
f) Başbakanlık ve Bakanlar Kurulunca verilecek diğer görevleri yapmak.
Üst komisyonun kararları görevli Bakanın onayı ile kesinleşir.(1)
Madde 4. - Göçmenlerin kendilerine ait zati ve ev eşyalarının tamamı ile mül_
kiyetinin kendilerine ait olduğu belgelenen her türlü eşya ve damızlık hayvan,
bir defada Türkiye`ye getirilmek koşuluyla her türlü vergi, resim ve harçtan mu-
aftır.
--------------------
(1) 31.8.1996 tarih ve 4184 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle, bu fıkralarda geçen
"Devlet Bakanının" ibareleri "Bakanın"; "Devlet Bakanlığınca" ibaresi ise
"Başbakanın görevlendireceği Bakanlıkca" olarak değiştirilmiş ve metne iş-
lenmiştir.
Madde 5. - Göçmenlerin nakil ve iskan masrafları ile diğer giderleri için
gerekli ödenekler öncelikle sağlanır. Bu ihtiyaçları karşılamak için, ilgili
bakanlık ve kuruluş bütçelerinde mevcut veya yeniden açılacak tertiplere Maliye
ve Gümrük Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerinden aktarma veya Kızılay`a
ödeme yapmaya ve bunlarla ilgili diğer işlemleri yürütmeye, üst komisyonun ala-
cağı kararlar doğrultusunda Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.
Madde 6. - Gerek Türkiye`de iskan edilecek ve gerekse Türkiye dışında, eski
Sovyetler hudutları dahilinde halen bulundukları yeni devletlerde kalacak"
"Ahıska" Türklerinden Bakanlar Kurulunca tespit edileceklere çifte vatandaşlık
statüsü sağlanır.
Madde 7. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 8. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
[  (TR) ]
Форум-Forum » AHISKA TÜRKLERİ - ТУРКИ МЕСХЕТИНЦЫ » AHISKA TÜRKLERİ » AHISKA TÜRKLERİNİN TÜRKİYE`YE KABULÜ VE İSKANINA DAİR KANUN (AHISKA TÜRKLERİNİN TÜRKİYE`YE KABULÜ VE İSKANINA DAİR KANUN)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:


Copyright MyCorp © 2020 |